ജോലി തീര്‍ന്നെങ്കില്‍ ഇതു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം, എന്നാല്‍
ഇതു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നല്‍ ജോലി തീരുമോ ??

 

By conian

IronBox കൊണ്ടു Iron ചെയ്യാന്‍ പറ്റും, എന്നാല്‍
PencilBox കൊണ്ടു Pencil ചെയ്യാന്‍ പറ്റുമോ ??

 

By conian

Tea Cup -ല്‍ Tea കുടിക്കാം , എന്നാല്‍
World Cup -ല്‍ World കുടിക്കാന്‍ പറ്റുമോ ??

 

By conian

Train Ticket എടുത്തു Platform-ല്‍ ഇരിക്കാം, എന്നാല്‍
Platform ticket എടുത്തു Train-ല്‍ ഇരിക്കാന്‍ പറ്റുമോ??

 

By conian

Pure 916 "Gold" പണയം വെയ്ക്കാം,പക്ഷെ
Filter "Gold" പണയം വെയ്ക്കാന്‍ പറ്റുമോ ?

 

By conian

ഉയരം കുറവാണെങ്കില്‍ High-heels ഇട്ടു ഉയരം കൂട്ടാം , പക്ഷെ
ഉയരം കൂടുതലാണെങ്കില്‍ Low-Heels ഇട്ടു ഉയരം കുറക്കാന്‍ പറ്റുമോ??.

 

By conian

ഒരു ഉറുംബ്‌ വിചാരിച്ചാല്‍ 1000 ആനയെ കടിക്കാം, എന്നാല്‍
1000 ആന വിചാരിച്ചാല്‍ ഒരു ഉറുംബിനെ കടിക്കാന്‍ കഴിയുമോ ??

 

Two Sardarjis, both student of I.I.T, Kanpur, were talking about the American Astronauts.

One said to the other, "What's the big deal about going to the moon-anybody can go to the moon. We are sardars we will go direct to the sun."

"But if we get within 13 million miles from the sun, we'll melt."

And the first answered, "So what, we'll go at night."

 

By conian

How will you destroy a submarine full of sardars ?

Simple. Just knock the door and they will open it.

 

By conian

American told sardar : Hamare desh me 90% shaadi e-mail se hoti hai.

Sardar : Kya bath hai. Hamari desh me 100% female se hoti hai.

 

By conian

Boss : Where were you born ?

sardar : Punjab.

Boss : which part ?

Sardar : Kya which part ? Whole body born in punjab.

 

By conian

Sardar : What is the name of your car ?

Lady : I forgot the name , but is starts with "T".

Sardar : Oye Kamaal ki gaadi hai , Tea se start hoti hai.

Hamaara gaadi petrol se start hoti hai.

 

By conian

Sardar was busy removing a wheel from his auto. A man asks sardar

why are you removing a wheel from your auto.

sardar : Cant you read the board. Parking is only for 2 wheeler.

 

By conian

Interviewer : When is your birthday.

Sardar : 13th Oct.

Interviewer : which year ?

sardar : Oye Ullu ke patte : Every year.

 

By conian

Two sardars were fixing a bomb in a car.

Sardar 1 : What would you do if the bomb explodes while fixing.

sardar 2 : Dont worry , I have a one more.

 

By conian

Doctor to patient : YOu will die within 2 hours.

Do you want to see any one before you die.

Patient : Yes. A good doctor.

 

By conian

On a romantic day sardar's girlfriend asks him.

Darling on our engagement day will you give me a ring.

Sardar : Ya sure , from landline or mobile.


 

By conian

Sardar joined new job. 1st day he worked till late evening on the computer.

Boss was happy and asked what you did till evening.

Sardar : Keyboard alphabets were not in order , so I made it alright.

 

By conian

Sardar got into a bus on 1st April when conductor asked for ticket.

He gave Rs.10/- and took the ticket and said April fool. I have pass.

 

By conian

Sardar : You cheated me.

Shopkeeper: How ?

Sardar : YOu said this is American made radio.

But when I put it ON , it says All India Radio.

 

By conian

Lecturer : Write a note on Gandhi Jayanti. Sardar : Gandhi was a great man but maa kasam , I dont know who is Jayanti.

 

By conian